Actele normative


Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

  • Constitutia Romaniei, republicata;
  • Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
  • Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de Conduita a functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
  • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
  • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificari le si completarile ulterioare;
  • Regulamentul de ordine  interioara al serviciilor publice locale din cadrul Primariei Parva.
  • Legea 571/2003 privind Codul fiscal
  • Legea 53/2003 Codul Muncii